All posts by Arne

[:nl]De laatste week samen[:en]The last week together[:]

[:nl]De week is weer voorbij gevlogen. We namen afscheid van Oskar, die woensdag al naar huis vertrok. Donderdag bakten we heel de voormiddag lang pannenkoeken voor de kinderen. Wegens ietwat beperkte middelen (geen mixer of klopper, slechts 1 vuur en geen weegschaal) ging dit iets langzamer dan we gewoon zijn in Belgie, maar toch mocht het uiteindelijke resultaat er volgens ons zijn. In de namiddag trakteerden we de kinderen op een bezoekje aan de lokale speeltuin (een mini-pretparkje!). Ze genoten van het reuzenradje, de draaimolens en de glijbaan. Bij thuiskomst stonden de pannenkoeken klaar als vieruurtje. De kinderen – die nog nooit zoete pannenkoeken gegeten hadden – vonden het heerlijk!

Zaterdagochtend zijn we met de kinderen naar de enige filmzaal in Awassa geweest. Deze ‘Grand Cinema’-zaal wordt wekelijks afgehuurd door een groep Duitse vrijwilligers, die dan kinderen uit verscheidene NGO’s uitnodigen om hiervan te komen meegenieten. Let us Change behoort al een tijdje tot een van deze gepriviligeerde NGO’s. De avonturen van kuifje werden gesmaakt door de ouderen, enkele jongere kindjes genoten van een paar extra uurtjes slaap.

Gisteren maakten we een laatste tripje met de kinderen en twee Duitse vrijwilligers Muriel en Melanie (zij die ook de cinema van zaterdag geregeld hadden en de kindjes al een aantal maanden lang wekelijks bezoeken) naar Dilla, een stadje ten zuiden van Awassa. De twee uur durende heenrit was het waard. In Dilla bevinden zich namelijk een wondermooie waterval met hiernaast een warmwaterbron die gebruikt wordt om het lokale zwembad te verwarmen. Dit kon ook Nebiyu zijn gedachten verzetten na het droevige nieuws over zijn moeder van twee dagen ervoor. De meeste kinderen kunnen nog niet zwemmen en gebruikten ons dan maar als houvast in het niet zo ondiepe zwembad. Toch voelden ze zich allen ‘als vissen in het water’ en amuseerden ze zich rot, net zoals wij! Het mocht dan ook niet verwonderen dat bij een aantal kindjes het licht al snel uitging op de terugrit…

Vandaag (maandag) maakten de kinderen zelf tattoo’s en vanavond houden we een klein afscheidsfeestje. Johan vertrekt namelijk woensdag en Anne en Arne gaan donderdag naar huis. Ook de Duitse vrijwilligers vertrekken binnenkort, dus zij zijn ook uitgenodigd om hen te bedanken voor hun hulp van de afgelopen maanden. Sanne en Lore blijven nog een weekje langer om te spelen met de kinderen en gaan daarna nog wat trippen.

We hebben ongelofelijk genoten van deze voorbije weken. Voor ons was dit alleszins een heel fijne en verrijkende ervaring en we hebben ook het gevoel dat de kinderen veel plezier beleefd hebben. Geniet van de foto’s en blijf deze website zeker en vast in het oog houden!

Shashin Error:

No photos found for specified shortcode

Sanne, Anne, Lore, Johan en Arne[:en]The week has flown. We said goodbye to Oskar, who Wednesday already left home. Thursday we baked the whole morning long pancakes for the kids. Because somewhat limited resources (no mixer or beater, only 1 fire and no scales), this was a little slower than usual in Belgium, but if the final result according to us. In the afternoon we treated the children on a visit to the local playground (mini-amusement park!). She enjoyed the reuzenradje, the carousels and slide. At home the pancakes were ready for an afternoon snack. The children – who never ate sweet pancakes – said it was delicious!

Saturday morning we took the kids to the only cinema in Awassa been. This “Grand Cinema’ hall is rented weekly by a group of German volunteers than children from various NGOs invite them to come and enjoy. Let Us Change belongs in a while one of these privileged NGOs. The Adventures of Tintin were appreciated by the elderly, some younger children enjoyed a few extra hours of sleep.

Yesterday we made a last trip with the kids and two German volunteers Muriel and Melanie (those who also arranged the cinema on Saturday and had the children for several months of weekly visits) to Dilla, a town south of Awassa. The two hour drive there was worth it. In Dilla are faced with a wonderful waterfall alongside a hot spring used to the local swimming pool heating. This could also Nebiyu his mind off after the sad news of his mother two days before. Most children can not swim and used as guidance in us but not so shallow pool. Yet they felt all “like fish in water ‘and amused themselves rotten, just like us! It was therefore not surprising that a number of children the light soon went out on the way back …

Today (Monday), the children themselves tattoos and tonight we have a small farewell party. Johan departs Wednesday and Thursday Anne and Arne go home. The German volunteers leaving soon, so they are also invited to thank them for their help over the past months. Sanne and Lore remain a week longer to play with the children and then go a little trip.

We have incredibly enjoyed these past weeks. For us this was most certainly a very pleasant and rewarding experience and we also feel that the children have a lot of fun. Enjoy the pictures and keep this website definitely keep an eye on!

Shashin Error:

No photos found for specified shortcode

Sanne, Anne, Lore, Johan and Arne[:]

[:nl]Arba Minch[:]

[:nl]De afgelopen vijf dagen hebben we doorgebracht in Arba Minch, een wondermooi stadje ten zuiden van Awassa.

De heenrit met de bus verliep op z’n Afrikaans: lekker opeen gepakt, bagage op het dak en kippen die af en toe van zich lieten horen. De meeste bruggen op de weg waren nog niet afgewerkt dus reed de bus maar gewoon door de rivierbeddingen, waar tijdens het regenseizoen – nu dus – wel wat water in staat. Spannend en avontuurlijk! Petje af voor de buschauffeur die ons “veilig” en wel tot onze bestemming bracht.

Tijdens een wandeling naar een van de twee meren die grenzen aan Arba Minch bezochten we een krokodillenkwekerij. We beklommen ook de hoogste berg in de omstreek en trokken door de jungle van het ook al aangrenzende national park (in tegenstelling tot de meest andere toeristen zonder jeep). Hier kruisten onder andere talrijke soorten aapjes, mooie vogels, minder mooie spinnen en een echte Pumba ons pad.

De rit terug naar Awassa gisteren verliep – ondanks luide Amhaarse muziek – erg vlot. Het weerzien met de kindjes in de avond was fantastisch! We hadden hen erg gemist, en kregen van hen diezelfde indruk. We beseffen eens te meer dat Let Us Change voor hen echt het verschil maakt. En niet alleen voor de kindjes in het huis, maar ook voor al die gezinnen die terug een woning hebben en de kinderen in de gevangenis die dankzij LUC terug een toekomstperspectief hebben, in de vorm van een woning of scholing. Daarom willen we graag ook nog eens benadrukken dat we met onze eigen ogen hebben kunnen zien dat werkelijk alle sponsoring effectief gebruikt wordt om deze mensen te helpen en niet besteed wordt aan vliegtickets of andere administratieve en logistieke kosten.

Aangezien Let Us Change quasi volledig afhankelijk is van giften is elke bijdrage duidelijk meer dan welkom. Om jullie een idee te geven: per kind wordt er 4 euro uitgegeven om ze een maand lang naar school te laten gaan. Om datzelfde kind een dag van voedzaam eten te voorzien is 1 euro nodig. Een huisje huren voor een heel gezin dat anders op straat moet overleven kost 5 euro per maand. Elke bijdrage – hoe klein ook – is dus meer dan nuttig, en vanaf 40 euro per jaar zijn giften sinds kort ook fiscaal aftrekbaar (zie hier). (Maandelijkse) sponsoring kan dus best via de rekening van Caritas International met de vermelding van het project. Zij zorgen er dan voor dat je tegen het einde van het jaar het fiscaal attest toegestuurd krijgt.

Rekeningnummer: ‘BE 88 0000 0000 4141’

Met vermelding: ‘P1270 Let Us Change Ethiopia’

BIC:  BPOTBEB1

Wij blijven jullie op de hoogte houden! Geniet van de nieuwe lading foto’s.

Shashin Error:

No photos found for specified shortcode

Johan, Arne, Oskar, Anne, Sanne en Lore[:]

[:nl]Op uitstap[:]

[:nl]Afgelopen vrijdag zijn we met een andere organisatie en enkele Duitse vrijwilligers op uitstap gegaan. Zowel de kindjes als wij hebben hier enorm van genoten.

Het begon al met veel ambiance op de bus, met dank aan de Afrikaanse liedjes en bijhorende danspasjes. Hierdoor vloog de busrit van twee uur snel voorbij. Het eerste deel van de uitstap brachten we door aan een gigantisch meer met strand. Het was gelukkig heerlijk weer, in tegenstelling tot de dag voordien en die erna. De kinderen waren eerst wat onwennig in het water, maar overwonnen al heel snel hun watervrees en zwommen er op los. Zelfs de kleintjes die nooit eerder gezwommen hadden (of in een bus hadden gezeten) deden al gauw goed mee. We stonden er versteld van hoe braaf de kinderen waren, zo’n uitstap is voor hen duidelijk iets speciaals. Waarschijnlijk daarom dat ze er op hun paasbest uitzagen: witte hemdjes, nieuwe schoenen en de haren mooi gekamd.

Na de picknick (het lokale injerra) gingen we op mini-safari met de bus. We zagen struisvogels, everzwijnen en vooral een prachtig landschap.

Zeer moe maar ook zeer voldaan keerder we terug naar Awassa. Veel van de kindjes konden hun vermoeidheid niet meer te baas. Ze vielen in slaap op de bus of aan tafel bij het avondmaal in het huisje (nogmaals injerra). Ook wij waren rijp voor ons bedje.

Shashin Error:

No photos found for specified shortcode

Johan, Lore, Sanne, Anne, Oskar en Arne[:]