Menu Sluiten

[:nl]Hoe zit het met de ziekenzorg in Ethiopië?[:en]What about the health care in Ethiopia?[:]

[:nl]
Ziek worden is altijd moeilijk. In België is er het systeem waar je naar een huisdokter gaat, die je helpt of doorverwijst naar een specialist. Is het dringend, dan kom je op een spoedafdeling terecht waar er een hele organisatie op gang komt om jou te helpen. De rekening komt achteraf. Die geef je mooi door aan je verzekering. Je betaalt misschien een fractie.
L1009846-bewerkt
In Ethiopië ligt dit anders. Tientallen miljoenen mensen wonen meer dan honderd kilometer van een medisch centrum of een ziekenhuis. Betaalbare ziekteverzekeringen en huisdokters zijn er niet. Als je het geluk hebt dat je in het ziekenhuis aankomt, moet je eerst betalen: ook dat is niet vanzelfsprekend voor miljoenen mensen. Vooraleer je een onderzoek ondergaat, moet je weer betalen, en bij elk onderzoek moet je de afweging maken: “wil ik dit wel betalen voor de kleine kans dat ik die bepaalde ziekte heb”.
zaal
De jonge dokter die je onderzoekt is overwerkt, kan ook moeilijk anders. Hij werkt fulltime voor de overheid om zijn studieschuld af te betalen. Om zijn klein loon aan te vullen werkt hij nachtshiften in andere ziekenhuizen. Ohja, er is 1 dokter per 33.000 inwoners. In België is die verhouding 1 op 264. De dokter schrijft je medicatie voor, weer moet je eerst betalen vooraleer je die toegediend krijgt.
Met Let Us Change zitten we goed in Awassa. Het is een grote stad, met enkele ziekenhuizen en meerdere dokters. Maar in het voorbeeld van onze zieke jongen Tarekegn, moesten we wel naar de hoofdstad Addis Ababa, want enkel daar zijn neurologen. Drie denken we. De ziekenhuizen waar die dokters komen, zijn ook de duurdere ziekenhuizen. En zo betalen we bijna 100 euro per dag voor de kamer, de medicatie en het verblijf van zijn begeleiding. Voorlopig hebben we daar al meer dan 3.000 euro uitgegeven, en de rekening blijft oplopen.
Dankzij jullie kunnen we hem die beste zorg geven. Jullie hebben al enorm geholpen om het zowel emotioneel als financieel meer draagbaar te maken. Het doet ons beseffen dat we er niet alleen voor staan en onze kindjes door velen erg graag gezien worden. Dat maakt ons enorm dankbaar en gelukkig.
Bedankt voor al de mooie giften en wensen!
[:en]

Being sick is always difficult. But in Europe there is a system where you go to a family doctor, who helps you or refers you to a specialist. If it is urgent, then you can go to an emergency department where there is a whole organization going to help you. The bill comes later, which you give on to your insurance. You might pay a fraction.

L1009846-bewerkt

In Ethiopia, this is different. Tens of millions of people live more than a hundred kilometers from a health center or a hospital. Affordable health insurance and family doctors do not excist. If you are lucky enough you arrive at the hospital, where you have to pay first: which is not an easy thing to do for millions of people. Before you undergo an examination, you have to pay again, and you must weigh at each examination: “Do I want to pay this for the small chance that I have this disease.”

The young doctor who examines you is overworked, could hardly be otherwise. He works full time for the government to pay off his loans to study. To supplement his small salary, he works night shifts at other hospitals. Oh yes, there is one doctor per 33.000 inhabitants. In Belgium, the ratio is 1 to 264. The doctor prescribes your medication, which you have to pay again before you are given it.    

zaal

Let Us Change is at a good location for health care. Awassa is a big city, with some hospitals and several doctors. But in the example of our sick boy Tarekegn, we had to go to the capital Addis Ababa, just because there are neurologists. Three in total we think. The hospitals that have these doctors, are also the more expensive ones. And so we pay almost 100 euros per day for the room, the medication and the residence of his guidance. For now we have already spent there more than 3,000 euros, and the bill keeps increasing.    

Thanks to all of you we can give him the best care. You have already helped tremendously to make it both emotionally and financially more portable. It makes us realize that we are not alone and our kids are loved by many people around the world. That makes us very grateful and happy.    

Thank you for all the lovely gifts and wishes!

[:]
Posted in Updates