Menu Sluiten

[:nl]Lopende zaken[:en]Running business[:de]Das “Geschäft” läuft[:]

[:nl]Het is bijna drie weken geleden dat we de nieuwe kinderen in huis namen. Er is veel gebeurd in die drie weken.

Eerst het slechte nieuws…

Van drie kindjes hebben we ‘afscheid’ moeten nemen. Betty, het allerkleinste, is terug meegenomen door de moeder. De reden hiervoor is even absurd als gruwelijk. De moeder woont samen met enkele mannen op straat, die haar beschermen. Ze heeft, waarschijnlijk onder druk, Betty terug meegenomen. Simpelweg omdat ze meer geld verdient met een baby in haar armen, dan zonder. Nu kan ze aan haar beschermers weer meer afstaan…

Wondu en Tamerat, twee broers met een afschuwelijke geschiedenis, waren te hard op hun vrijheid gesteld. Bedelaars hebben een enorme vrijheid op straat. Ze verdienen geld en kopen er hun eigen eten mee. Ze slapen waar en wanneer ze willen. Wij nemen dat van hen af. Ze wilden weg, en nu zien we ze bijna dagelijks op straat, vrolijk en blij, wuivend naar ons. We weten niet of z ooit nog terug willen komen. Soms wel, soms niet precies.

Maar er zijn weer twee jongens bijgekomen, en nu geraken ze allemaal gesetteld. De veranderingen die ze ondergaan zijn niet te schatten. Twee weken waren alle kinderen thuis, het was krokusvakantie. In die twee weken zijn ze zo intensief begeleid geweest: door het personeel, de vrijwilligers, maar vooral: door elkaar. De kinderen die er al langer zijn leggen alles uit aan elkaar. Zijn maken aan de nieuwe duidelijk dat ze echt voor altijd zullen geholpen worden, dat is niet iets wat je als volwassene kan uitleggen. Ze helpen elkaar studeren. Misschien is het moeilijk om in te beelden, maar een kind van acht dat drugs gebruikte op straat, en dan opeens in een thuis terecht komt, na een week rustig slaapt, speelt, het alfabet leert,… het is een mirakel, en onbeschrijfelijk mooi.

Soms doen alle kindjes een middagdutje, hoe oud of hoe jong ze ook zijn, de geborgenheid is er.
Maandag gaan ze allemaal, ook de nieuwe kinderen, naar school. vandaag hebben ze daarover uitleg gekregen, een boekentas gekregen en ze zien het echt allemaal zitten.
Ze spelen! Ze delen hun speelgoed, de grote kinderen spelen met de kleintjes. De nieuwelingen met de ouderen, jongens met meisjes.
Alle meisjes slapen nu samen in de grote slaapkamer, ze hebben er echt hun paradijs van gemaakt. Er hangen zelfs posters van Jezus op.
Beniyam, nog altijd onze Benjamin, weent niet meer als hij niet in de bajaj (tuktuk) mag meerijden, het is zo’n brave…

Ik ga er nog twee weken heel hard van genieten, en dan kom ik nog eens dag zeggen in België.

Liefs,

Johan[:en]It’s been almost three weeks that we took the new children in the house. A lot has happened in those three weeks.

First of all, the bad news…

We had to say ‘goodbye’ to three children. Betty, the youngest, was taken again by her mother. The reason is horrible. The mother lives on the street accompanied by some men who protect her. We highly suspect she took Betty back since the men forced her to do so. She simply earns more money by begging with a baby in her arms. Now she can provide the men with a little bit more money…

Wondu and Tamerat, two brothers with a terrible history, were too adhered to their freedom. Beggers do have an enormous freedom on the streets. They earn money and can buy their own food. They sleep where and when they want. We took that away from them. They wanted to leave, and now we see them almost daily on the streets, happy, waving at us. We don’t know whether they’ll ever want to come back. It sometimes appears they do, and sometimes they don’t.

But two new boys did join us, and now they’re all getting settled. The changes they have gone through are enormous. It has been vacation for the past two weeks, so all children were continuously occupying the house. During these two weeks they were accompanied intensively by the personnel, the volunteers, but especially: by eachother. The children who already were part of LUC taught them everything. They explained to the new children that they really will be helped forever in the future, which an adult cannot explain. They help each other to study. Maybe it’s hard to imagine, but a child of 8 years old who was using drugs on the streets, and then suddenly arrives in a house, after one week quietly sleeps, plays, learns the alphabet, … It’s a miracle, and beautiful beyond words.

Sometimes all children do an afternoon nap, no matter how young or old they are, the family feeling is present.Monday they all go to school, even the new children. They received an introduction about that today as well as a backpack, and they are all looking forward to it. They play! They share all the toys, the old ones play with the youngsters, the new generation with the old one, boys with girls. The girls now sleep in the biggest bedroom, they really made their private little paradise out of it. There are even posters of Jezus. Beniyam, still the Benjamin, does not cry anymore when can go along to ride the bajaj (tuktuk), he is so brave…

I am going to enjoy it very hard for two weeks, and then I come back to Belgium to say hi.

With love,

Johan[:de]Es sind nun fast drei Wochen, seit wir die neuen Kinder aufgenommen haben. Drei Wochen, in denen sehr viel passiert ist…

Zuerst die schlechten Neuigkeiten:

Wir mussten uns von drei Kindern verabschieden. Betty, die Kleinste, wurde von ihrer Mutter mitgenommen. Der Grund ist sehr traurig. Die Mutter lebt auf der Straße zusammen mit zwei Männern, die sie beschützen. Wir gehen davon aus, dass sie Betty geholt hat weil die Männer es so wollten. Mit einem kleinen Kind im Arm kann die Mutter einfach mehr Geld erbetteln. Somit kann sie auch den Männern mehr Geld geben…

Wondu und Tamerat, zwei Brüder mit einer furchtbaren Geschichte, waren zu sehr an ihre Freiheit gewöhnt. Auf der Straße haben Bettler eine große Freiheit. Sie verdienen Geld, können das Essen kaufen, was sie wollen; können schlafen wann und wo sie es wollen. Wir haben ihnen diese Freiheit genommen. Sie wollten uns verlassen, und nun sehen wir sie fast täglich auf der Straße, uns glücklich zuwinkend. Wir wissen nicht, ob sie jemals zurückkommen werden. Manchmal kommen solche Kinder  zurück, manchmal nicht.

Doch dafür sind zwei neue Jungs zu uns gekommen und gewöhnen sich gut ein. Die Veränderungen, die sie durchleben sind enorm. Die letzten zwei Wochen waren Ferien, sodass alle Kinder zu Hause waren. Während dieser Zeit wurden die neuen Kindern intensiv begleitet: von dem Personal, den Freiwilligen aber vor allem von einander. Die Kinder, die schon länger bei LUC leben haben ihnen alles erklärt. Sie haben ihnen gesagt, dass ihnen wirklich für immer geholfen werden wird; ein Erwachsener könnte das ihnen nie vermitteln. Sie helfen einander auch beim Lernen. Es ist sehr schwer vorstellbar, aber ein 8-Jähriges Kind, was auf der Straße Drogenabhängig war, und plötzlich zu uns kam, fing nach einer Woche an, ruhig zu schlafen, zu spielen, das Alphabet zu lernen…
Es ist wie ein Wunder und schöner, asl es Worte je beschreiben könnten.

Manchmal machen alle Kinder einen Mittagsschlaf, egal wie alt sie schon sind, ein Familiengefühl macht sich breit. Montags gingen alle Kinder zur Schule, auch die Neuen. Sie bekamen eine kurze Einführung und einen Rucksack.

Sie spielen! Sie teilen alle Spielzeuge miteinander, die Jüngeren spielen mit den Älteren, die neuen Kinder mit der ersten Generation, die Jungs mit den Mädchen.  Die Mädchen schlafen jetzt im größten Schlafzimmer, sie haben sich ein richtiges kleines Paradies gestaltet. Sie haben sogar Jesus-Poster an der Wand. Der kleine Beniyam weint jetzt nicht mehr beim Baja-Fahren. Er ist ein so tapferer Junge.

Die nächsten zwei Wochen werde ich es mit allen Sinnen genießen hier zu sein, dann komme ich zurück nach Belgien und sage euch Hallo.

Mit Liebe,

Johan[:]

Posted in Updates