Menu Sluiten

[:nl]Nagellak en criteria[:en]Nail paint and criteria[:de]Nagellack und Kriterien[:]

[:nl]Al lang planden we meer kinderen. Gezocht achter een tweede huis, en niet gevonden. We wilden niet opgeven. We hebben het bestaande huis aangepast en er een grote slaapkamer bijgebouwd. De vrijwilligers hebben die de laatste weken/maanden de kamer volledig in orde gebracht.
Met mensen van de gemeente afgesproken om samen kinderen te gaan zoeken. Zoeken is het niet echt, het is eerder de straten afgaan en ze plukken.
In LUC hebben we altijd de ergste situaties geholpen. Situaties waarvan je soms zou denken dat ze niet mogelijk waren. Ook nu was dat weer een prioriteit voor ons; Meisjes hebben het moeilijker op straat en zijn veel kwetsbaarder. Kleine kinderen kunnen beter geholpen worden. Wezen hebben het minste kans.
Met die instelling gingen we de straat op. Er was politiebegeleiding, mensen op de brommer en Aynalem en ik in een auto erachter. We vertrokken. Na 20 meter stopten we een eerste keer.
2 jongens, broers. Samen nog geen 15 jaar oud, sliepen op een stukje gras en hielden zich warm aan elkaar en aan een stukje karton dat ze verbrandden. Ze kwamen, zoals velen, van het platteland. Hun vader had hen in de steek gelaten nadat de moeder gestorven was. De moeder was gedood door een hyéna. Een politieman, degene met de Kalashnikov vraagt me “wil je ze allebei?”
50 meter verder, we stoppen niet ver van de kerk. Ik stap uit. Onmiddellijk zegt iemand me “get back in, too old”. We nemen een straatjongen achterop de brommer die ons toont waar de meeste kinderen slapen. We komen een gezin tegen met 4 kinderen, en beide ouders. De ouders kunnen amper op hun benen staan, te dronken. de twee kleintjes zijn te jong om op hun benen te staan.
We noteren de namen van de twee oudste jongens.
Aan de kerk komen we meer groepjes bedelaars tegen die willen slapen. We vinden een moeder met haar dochter, samen onder een deken dat we hen een jaar geleden hebben gegeven.
We noteren de naam van het meisje, de moeder wilt er van af. Een naam noteren is geen veilig systeem. Als we de kinderen een dag later verzamelen, kan een ander kind een identiteit stelen. We lakken de kinderen hun nagels. Gelakte nagels betekent: ‘je hebt morgen veel kans om in L.U.C. te belanden.’ Kinderen zonder nagellak zullen door de politie gevraagd worden weg te gaan als ze naar het gebouw van de gemeente komen.
Ik lak de nagels van nog een kindje. De andere geef ik een ballon, hij is te oud voor gelakte nagels.
Aan het busstation zag ik iets wat ik enkel nog maar in de hoofdstad had gezien: een groep van wel 30 kinderen die samen onder een afdak slapen. De politie noemt hen een ‘streetgang’. Ik denk dat ze elkaar gewoon beschermen. Enkele onder hen konden precies niet slapen en waren benzine aan het snuiven. Een politieman vindt 3 jongens van ongeveer 11 of 12 jaar, stoned. Ik krijg de vraag of we ze willen helpen. Aynalem is met andere kinderen bezig. Ik knik nee.
In totaal hebben we bij 20 kinderen de nagels gelakt. 20.
Bij honderden kindjes niet.
Dit was gisterenavond. Tussen 22 U en middernacht hebben we 20 kindjes gezien die binnen onze ‘criteria’ vielen. Weten dat je die kleine mensjes kan helpen is prachtig, weten dat je er zoveel achterlaat is hartverscheurend.
Vandaag, binnen een uurtje komen alle kinderen met nagellak naar het gebouw van de gemeente. Hoeveel we er gaan adopteren weten we niet.
Maar elk kind dat op straat moet slapen is een schande.
Ik ga er nu naartoe, ik hou jullie op de hoogte. Verspreid dit bericht, het helpt misschien om in de toekomst nog meer nagels te lakken.[:en]

We were planning to take more children for quite a long time now. We looked for a second home, but we didn’t find any. We didn’t want to give up. Therefore we adapted the existing house and built a big extra bedroom. The volunteers have been working hard the latest weeks/months to get it ready and set.

We met with people of the community to go search for new children. It wasn’t really searching, we just crawled the streets and picked out all the children.

We always tried to take care of the worst situations in LUC. Situations that you often think they weren’t possible. This was also the case this time: girls were given priority, since they are much more vulnerable on the streets. Little children can always be helped better. Orphans have the least chance to survive.

With this attitude we went out to the streets. There was a police escort, people on motorcycles and Aynalem and me in a car right behind. We left. After 20 meters we stopped for the first time.

Two boys, brothers. Together not even 15 years old. They were sleeping on a piece of grass and warmed themselves to each other and a piece of carton they were burning. They came, like many, of the country side. Their father had abandoned them after their mother died – she was killed by a hyena. A police officer, the one caring a Kalashnikov, asked me: “do you want them both?”.

50 meters further down the road we stopped not far from the church. I get out of the car. Immediately someone tells me to “get back in, too old”. We take a street-boy behind on one of the motorcycles who then shows us where most of the street children sleep. We come by a family with four children, and both parents. The parents can barely stand on both feet, so drunk. The two little children are too young to stand on both feet.

We note down the names of the two oldest boys.

When we reached the church, we met more little groups of beggars that want to sleep. We find a mother with her daughter, together under a blanket we gave them a year ago.

We write down the name of the girl, the mother doesn’t want her anymore. Registering a name is not a safe system. If we gather the children a day later, another child can steal one of the chosen children’s identity. We paint the children their nails. A painted nail means: ‘you have a big chance to join L.U.C. tomorrow’. Children without nail paint will be asked by the police to leave when they come to the meeting place, the building of the community.

I paint the nails of a small child. I have to give the child right next to this one a balloon – he is too old for a painted nail.

In the bus station I saw something I only saw before in the Capital: a group of around 30 children that life together under one roof. The police calls them a ‘streetgang’. I think they just protect each other. Some of them couldn’t sleep and were sniffing gas. A police officer finds three boys of around 11 or 12 years old, stoned. He asks me whether we want to help them. Aynalem is busy with other children. I shake my head from left to right.

In total we have painted twenty children their nails. Twenty.

We didn’t paint the nails of more than 100 children.

This was yesterday evening. Between 10 PM and midnight we saw 20 children that matched our ‘criteria’. Knowing that you can help these little human beings is beautiful; knowing you leave so many behind is horrible.

Today, in an hour, all children with painted nails arrive at the building of the community. We don’t know yet how many we will adopt eventually.

But every child that has to sleep and grow up on the street is a disgrace.

I am going there now, will keep you all up to date. Spread this message, it may help to paint more nails in the future.

[:de]

Schon seit längerer Zeit planen wir, neue Kinder aufzunehmen. Wir haben nach einem neuen Haus gesucht aber keins gefunden. Aufgeben war aber keine Option, deswegen haben wir an das existierende Haus einen neuen Schlafraum angebaut. Die Freiwilligen haben während den letzten Monaten hart gearbeitet, um ihn fertig zu bekommen.

Schließlich haben wir uns mit Leuten aus der community getroffen, um neue Kinder zu suchen. Wobei suchen eigentlich das falsche Wort ist. Vielmehr sind wir einfach auf die Straße gegangen und haben neue Kinder ausgewählt. Schon immer haben wir versucht, die Kinder aus den schlimmsten Verhältnissen aufzunehmen. Aus Verhältnissen, wie man sie eigentlich nicht für möglich hält. Auch diesmal machten wir es so. Mädchen gaben wir Priorität, weil sie verletzlicher sind auf der Straße als Jungs. Kleinen Kindern ist es einfacher zu helfen und Waisen haben auf der Straße die schlechtesten Überlebenschancen.

Mit dieser Einstellung gingen wir los. Es gab eine Polizei-Eskorte, Leute auf Motorrädern und Aynalem und ich hintendrein im Auto. Nach nur 20 Metern hielten wir das erste Mal an. Zwei Jungen, Brüder, zusammen nicht mal 15 Jahre alt. Sie schliefen auf einem kleinen Rasenstück und wärmten sich aneinander und an einem Stück Karton, was sie verbrannten. Wie so viele kamen sie vom Land. Ihr Vater hat sie verlassen, nachdem ihre Mutter von einer Hyäne getötet wurde. Der Polizist mit der Kalaschnikow fragte mich: „Wollt ihr sie beide?“

50 Meter weiter hielten wir nicht weit von der Kirche weg an. Ich verlasse das Auto. Sofort wird mir gesagt: „Steig wieder ein, zu alt.“ Wir nehmen einen Straßenjungen hinten auf einem der Motorräder mit. Er wird uns zeigen, wo die anderen Straßenkinder nachts schlafen. Wir kommen an einer Familie vorbei, 4 Kinder und beide Eltern. Die Eltern können kaum auf den Beinen stehen, so betrunken sind sie. Zwei der Kinder können ebenfalls kaum stehen, sie sind noch zu klein dafür. Wir schreiben uns die Namen der beiden ältesten Kinder auf.

Als wir an der Kirche ankommen, treffen wir weitere Bettler, die sich zum Schlafen bereit machen. Wir treffen auch eine Frau und ihre Tochter unter einer Decke, die wir ihnen vor einem Jahr gegeben haben. Wir schreiben den Namen der Tochter auf. Die Mutter will sie nicht mehr.

Das Aufschreiben von Namen ist kein sehr sicheres System. Wenn wir am nächsten Tag die Kinder aufsammeln, kann ein anderes Kind die Identität eins, der von uns aufgeschriebenen Kinder, stehlen. Darum lackieren wir den Kindern die Nägel. Ein lackierter Nagel bedeutet: „Du hast eine große Chance, morgen von LUC aufgenommen zu werden.“ Morgen, wenn die ausgewählten Kinder zu dem Gebäude der community kommen, werden die ohne lackierten Nagel wieder von der Polizei weggeschickt werden. Ich lackiere einem kleinen Kind einen Nagel. Dem Kind daneben schenke ich einen Ballon. Er ist zu alt für LUC.

Am Busbahnhof sehe ich etwas, was ich zuvor nur in der Hauptstadt gesehen habe. 30 Kinder leben dort unter einem Dach zusammen. Ein Polizist nennt sie „streetgang“. Ich glaube sie wollen sich einfach gegenseitig beschützen. Einige konnten nicht schlafen und haben Benzin geschnüffelt. Ein Polizist findet drei Jungs die gerade mal 11 oder 12 Jahre alt sind. Stoned.  Er fragt mich, ob wir ihnen helfen wollen. Aynalem beschäftigt sich gerade mit anderen Kindern und ich bewege meinen Kopf von links nach rechts.

Insgesamt haben wir 20 Kindern die Nägel lackiert. 100 Kindern nicht.

Das war gestern Abend. Zwischen 22 und 0 Uhr haben wir zwanzig Kinder gesehen, die unseren „Kriterien“ entsprechen. Zu wissen, dass wir einigen davon helfen können ist wundervoll. Zu wissen, dass wir so viele zurücklassen, grauenvoll.

Heute, in einer Stunde, werden die Kinder mit den lackierten Nägeln zu dem Gebäude der community kommen. Noch wissen wir nicht genau, wie viele wir adoptieren werden. Doch jedes Kind, das auf der Straße schlafen und aufwachsen muss ist eine Schande.

Ich werde jetzt gehen, und euch aber alle auf dem Laufenden halten. Verbreitet diese Nachricht hier, sodass wir in Zukunft noch mehr Kindern die Fingernägel lackieren können.

[:]
Posted in Updates