Menu Sluiten

[:nl]De laatste week samen[:en]The last week together[:]

[:nl]De week is weer voorbij gevlogen. We namen afscheid van Oskar, die woensdag al naar huis vertrok. Donderdag bakten we heel de voormiddag lang pannenkoeken voor de kinderen. Wegens ietwat beperkte middelen (geen mixer of klopper, slechts 1 vuur en geen weegschaal) ging dit iets langzamer dan we gewoon zijn in Belgie, maar toch mocht het uiteindelijke resultaat er volgens ons zijn. In de namiddag trakteerden we de kinderen op een bezoekje aan de lokale speeltuin (een mini-pretparkje!). Ze genoten van het reuzenradje, de draaimolens en de glijbaan. Bij thuiskomst stonden de pannenkoeken klaar als vieruurtje. De kinderen – die nog nooit zoete pannenkoeken gegeten hadden – vonden het heerlijk!

Zaterdagochtend zijn we met de kinderen naar de enige filmzaal in Awassa geweest. Deze ‘Grand Cinema’-zaal wordt wekelijks afgehuurd door een groep Duitse vrijwilligers, die dan kinderen uit verscheidene NGO’s uitnodigen om hiervan te komen meegenieten. Let us Change behoort al een tijdje tot een van deze gepriviligeerde NGO’s. De avonturen van kuifje werden gesmaakt door de ouderen, enkele jongere kindjes genoten van een paar extra uurtjes slaap.

Gisteren maakten we een laatste tripje met de kinderen en twee Duitse vrijwilligers Muriel en Melanie (zij die ook de cinema van zaterdag geregeld hadden en de kindjes al een aantal maanden lang wekelijks bezoeken) naar Dilla, een stadje ten zuiden van Awassa. De twee uur durende heenrit was het waard. In Dilla bevinden zich namelijk een wondermooie waterval met hiernaast een warmwaterbron die gebruikt wordt om het lokale zwembad te verwarmen. Dit kon ook Nebiyu zijn gedachten verzetten na het droevige nieuws over zijn moeder van twee dagen ervoor. De meeste kinderen kunnen nog niet zwemmen en gebruikten ons dan maar als houvast in het niet zo ondiepe zwembad. Toch voelden ze zich allen ‘als vissen in het water’ en amuseerden ze zich rot, net zoals wij! Het mocht dan ook niet verwonderen dat bij een aantal kindjes het licht al snel uitging op de terugrit…

Vandaag (maandag) maakten de kinderen zelf tattoo’s en vanavond houden we een klein afscheidsfeestje. Johan vertrekt namelijk woensdag en Anne en Arne gaan donderdag naar huis. Ook de Duitse vrijwilligers vertrekken binnenkort, dus zij zijn ook uitgenodigd om hen te bedanken voor hun hulp van de afgelopen maanden. Sanne en Lore blijven nog een weekje langer om te spelen met de kinderen en gaan daarna nog wat trippen.

We hebben ongelofelijk genoten van deze voorbije weken. Voor ons was dit alleszins een heel fijne en verrijkende ervaring en we hebben ook het gevoel dat de kinderen veel plezier beleefd hebben. Geniet van de foto’s en blijf deze website zeker en vast in het oog houden!

[shashin type=”photo” id=”676,677,678,679,680,687,688,689,690,692,691,681,682,683,684,685,686,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709″ size=”small” columns=”max” order=”user” position=”center”]

Sanne, Anne, Lore, Johan en Arne[:en]The week has flown. We said goodbye to Oskar, who Wednesday already left home. Thursday we baked the whole morning long pancakes for the kids. Because somewhat limited resources (no mixer or beater, only 1 fire and no scales), this was a little slower than usual in Belgium, but if the final result according to us. In the afternoon we treated the children on a visit to the local playground (mini-amusement park!). She enjoyed the reuzenradje, the carousels and slide. At home the pancakes were ready for an afternoon snack. The children – who never ate sweet pancakes – said it was delicious!

Saturday morning we took the kids to the only cinema in Awassa been. This “Grand Cinema’ hall is rented weekly by a group of German volunteers than children from various NGOs invite them to come and enjoy. Let Us Change belongs in a while one of these privileged NGOs. The Adventures of Tintin were appreciated by the elderly, some younger children enjoyed a few extra hours of sleep.

Yesterday we made a last trip with the kids and two German volunteers Muriel and Melanie (those who also arranged the cinema on Saturday and had the children for several months of weekly visits) to Dilla, a town south of Awassa. The two hour drive there was worth it. In Dilla are faced with a wonderful waterfall alongside a hot spring used to the local swimming pool heating. This could also Nebiyu his mind off after the sad news of his mother two days before. Most children can not swim and used as guidance in us but not so shallow pool. Yet they felt all “like fish in water ‘and amused themselves rotten, just like us! It was therefore not surprising that a number of children the light soon went out on the way back …

Today (Monday), the children themselves tattoos and tonight we have a small farewell party. Johan departs Wednesday and Thursday Anne and Arne go home. The German volunteers leaving soon, so they are also invited to thank them for their help over the past months. Sanne and Lore remain a week longer to play with the children and then go a little trip.

We have incredibly enjoyed these past weeks. For us this was most certainly a very pleasant and rewarding experience and we also feel that the children have a lot of fun. Enjoy the pictures and keep this website definitely keep an eye on!

[shashin type=”photo” id=”676,677,678,679,680,687,688,689,690,692,691,681,682,683,684,685,686,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709″ size=”small” columns=”max” order=”user” position=”center”]

Sanne, Anne, Lore, Johan and Arne[:]

Posted in Vrjiwilligers